Make your own free website on Tripod.com

 

 

(4)   取右圖,按完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)    見圖右。如圖像太小,可利用滑鼠將圖像放大。 將滑鼠移到圖之左下角,見雙箭咀時,按滑鼠左鍵,然後然向拉,將圖像放大。

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)    在圖表灰色灰區域內按滑鼠兩按下,見右圖,在填滿欄下選 使取消底色,然後按確定