Make your own free website on Tripod.com

 

 

(13)  象形圖製作完成。

 

重複 (12)便可制成如右圖的圖像。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項:

 

() 利用電子試算表製圖,只是提供一個額外的選擇,而非取代用紙筆之圖形製作

() 圖形製作必須正確,不能因軟件之限制而有錯誤的表示方法